14 de November de 2018 English Español עברית

Conib Logo

עברית

קוניב - , הקונפדרציה היהודית של ברזיל, שנוסדה ב-1948, היא הגוף הייצוגי והמתאם הפוליטי של הקהילה היהודית בברזיל, שאוכלוסייתה נאמדת בכ-120.000 אנשים .

שייכות למוסד קהילות מאורגנות ב-14 יחידות של פדרציית המדינות הברזילאיות.

קוניב הינה עמותה, ללא מטרות רווח, הפועלת על בסיס עקרונות כמו שלום, דמוקרטיה, לוחמה בחוסר- סובלנות  ובטרור, צדק חברתי, ושיח בין דתי . הארגון מדגיש את אופיו הלא-מפלגתי ואת ייצוג המגזרים השונים של הקהילה היהודית בברזיל, ללא קשר לגוון דתי או לפוליטיקה .

באותם יותר משישה עשורים , קוניב משחקת בעיקר תפקיד של הערוץ לדו-שיח בין הקהילה לבין הרשויות המבצעת, המחוקקת והשופטת ברמה הפדרלית .
היא עוסקת גם בהידוק הקשרים עם ארגונים שונים של החברה האזרחית בברזיל .

קוניב מעודדת ותומכת בפעולות בתחומים החברתיים, הפוליטיים, התרבותיים והחינוכיים, ומחזקת את הגישה הקהילתית והזהות היהודית הברזילאית .

היא תומכת במדינת ישראל, בתנועה הציונית ובדו-שיח למען השלום במזרח התיכון .

היא ממקמת את עצמה בחוד החנית של המאבק באנטישמיות ובחוסר הסובלנות בכל גווניהם .